KVKK BİLGİLENDİRME

İLDEŞ KİMYA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İLDEŞ KİMYA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ  ("Şirket") tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

  1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Veriler;

  1. KİMLİK            ; Ad-soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, TC kimlik numarası,
  2. İLETİŞİM         ; E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No, Lokasyon verileriniz
  3. ÖZLÜK            ; Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları. Meslek bilgileri, Diploma bilgisi
  4. MÜŞTERİ İŞLEM         ; Fatura, senet ve çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,
  5. MESLEKİ DENEYİMLER         ; Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, Diploma, sertifika bilgileri,
  6. FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ            ; Kamera kayıtları,
  7. İŞLEM GÜVENLİĞİ      ; IP adresi bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
  8. SAĞLIK BİLGİLERİ     ; Kişisel sağlık bilgileri

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı vb.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır. Yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Kişisel Verileriniz; SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, sigorta acenteleri ve tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri bilgi onay formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın alma talep formları, cari kart açılış formları diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları, şikayet/talep/iletişim formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere İLDEŞ KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

 

6. KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

7. İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız sözlü veya yazılı başvurularınız en kısa süre içerisinde sonuçlandırılarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

8. Uygunsuzlukların Denetimi ve Raporlanması

Veri sorumlusu ve uygulayıcı tarafların yasal gerekliliklere uyumu, KVK'ya konu olan bilgi ve belgelerin yönetimine yönelik prensiplerin uygulama şekline yönelik denetimler, yönetim sistemi kapsamında periyodik olarak gerçekleştirilen iç denetimler ile gözden geçirilmekte, uyumsuzluklar raporlanmakta ve gerekli durumlar için düzeltici iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

Ticaret Unvanı: İldeş Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 116 P.K 83 41400 Gebze-Kocaeli

Web adresi: www.ildeskimya.com

Tel: 0(262) 641 30 91

Fax: 0(262) 641 55 45